สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.กาญจนบุรี เขต 1

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ และสพม.42 โรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม
5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ รายการ รางวัล ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ ชนะเลิศเหรียญทอง โรงเรียนบ้านหนองโสน สพป.กาญจนบุรี เขต 1
2 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ ชนะเลิศเหรียญทอง โรงเรียนบ้านใหม่ (จีนาภักดิ์วิทยา) สพป.กาญจนบุรี เขต 1
3 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง นางพิณทิพย์ จงศักดิ์สวัสดิ์ โรงเรียนบ้านหนองสามพราน สพป.กาญจนบุรี เขต 1
4 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นายสุรพล พละศักดิ์ โรงเรียนบ้านใหม่ (จีนาภักดิ์วิทยา) สพป.กาญจนบุรี เขต 1
5 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านวิชาการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางสาวชฏาภรณ์ ป้อมสกุล โรงเรียนบ้านท่าแย้ สพป.กาญจนบุรี เขต 1
6 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ เข้าร่วมประกวด นางดวงรัตน์ สบายยิ่ง โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 1
7 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านวิชาการ เหรียญเงิน นางพัฒน์รวี ฉัตรศรีทองกุล โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 1
8 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านวิชาการ ชนะเลิศเหรียญทอง นายกฤษกรณ์ วงศ์สิทธิพิศาล   โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" สพป.กาญจนบุรี เขต 1
9 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมนักเรียน ด้านวิชาการ เหรียญเงิน นางพรรษา มูลประวัติ โรงเรียนบ้านใหม่ (จีนาภักดิ์วิทยา) สพป.กาญจนบุรี เขต 1
10 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ เหรียญเงิน นางสาวทัศนีย์ นิลผึ้ง โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป.กาญจนบุรี เขต 1
11 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางนิตยาพร แซ่ตั้ง สพป.กาญจนบุรี เขต 1
12 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ เข้าร่วมประกวด นางยุกฟ้า พวงธรรม โรงเรียนลุ่มโป่งเสี้ยว สพป.กาญจนบุรี เขต 1
13 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางวิชญาณี บุญทวี โรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก "เพ็ญชาติอุปถัมภ์" สพป.กาญจนบุรี เขต 1
14 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ เข้าร่วมประกวด นางธัญญลักษณ์ อัยวรรณ โรงเรียนบ้านหนองเป็ด สพป.กาญจนบุรี เขต 1
15 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางสาวณัฏฐ์ชนินาถ วทัญญู โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 1
16 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านบริหารจัดการ เข้าร่วมประกวด นางสาวปทิตตา วงศ์โอ่โถง โรงเรียนลุ่มโป่งเสี้ยว สพป.กาญจนบุรี เขต 1
17 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญทอง นายอภิชาติ จันทร์สว่าง โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง สพป.กาญจนบุรี เขต 1
18 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านบริหารจัดการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นายณัฐพล กำเนิดรัตน์ โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ย สพป.กาญจนบุรี เขต 1
19 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา บูรณาการ ด้านบริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางเบญจวรรณ กลิ่นเกษร โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" สพป.กาญจนบุรี เขต 1
20 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมนักเรียน ด้านบริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางสาวปาณิสรา มณีจำรัฐ โรงเรียนบ้านหินแด้น สพป.กาญจนบุรี เขต 1
21 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านบริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางรุ่งอรุณ จันทร์ที โรงเรียนดิศกุล สพป.กาญจนบุรี เขต 1
22 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นางสาวลลิตา สาที โรงเรียนบ้านหนองสะแก สพป.กาญจนบุรี เขต 1
23 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นางสาวสุวิมล ภูริเภรีฤกษ์ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป.กาญจนบุรี เขต 1
24 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมนักเรียน ด้านบริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางสาลินี อุดมผล โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป.กาญจนบุรี เขต 1
25 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านบริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญทอง นายอาติม เค้าฉิม โรงเรียนบ้านหนองสะแก สพป.กาญจนบุรี เขต 1
26 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน โรงเรียนดิศกุล สพป.กาญจนบุรี เขต 1
27 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน นางจิรวรรณ นาคพัฒน์ สพป.กาญจนบุรี เขต 1
28 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน นางสาวเพ็ญพิมล บุญรักษาทรัพย์ โรงเรียนวัดถ้ำมังกรทอง สพป.กาญจนบุรี เขต 1
29 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน นายรัชช์สิทธิ์ ทิพยาลัย โรงเรียนดิศกุล สพป.กาญจนบุรี เขต 1
30 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เข้าร่วมประกวด นายประสาร จันทร์เพียร โรงเรียนวัดชุกพี้ สพป.กาญจนบุรี เขต 1
31 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นายจีระ ศรีสุขใส โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 1
32 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นางสาวรัชนีกรณ์ วงษ์ทิพย์ โรงเรียนดิศกุล สพป.กาญจนบุรี เขต 1
33 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน นางพันธ์ตะวัน จันทร์เพชร โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" สพป.กาญจนบุรี เขต 1
34 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นางสาวณัฐนิช ศรีลาคำ โรงเรียนลุ่มโป่งเสี้ยว สพป.กาญจนบุรี เขต 1
35 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เข้าร่วมประกวด นางธิดารัตน์ นุชโสภา โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 1
36 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นางสาวปิ่นกาญจน์ ไสยะหุต โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 1
37 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมแนะแนว ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นางสาววชรพร เพิ่มพูล โรงเรียนดิศกุล สพป.กาญจนบุรี เขต 1
38 ลูกจ้างยอดเยี่ยม ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชนะเลิศเหรียญทอง นางศิรประภา อัคราภิชาต โรงเรียนลุ่มโป่งเสี้ยว สพป.กาญจนบุรี เขต 1
39 ลูกจ้างยอดเยี่ยม ในสถานศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษา ชนะเลิศเหรียญทอง นางสาวเสาวลักษณ์ แซ่เอง โรงเรียนบ้านหนองสะแก สพป.กาญจนบุรี เขต 1