สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.ชลบุรี เขต 3

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ และสพม.42 โรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม
5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ รายการ รางวัล ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นางชุติกาญจน์ ทองเพิ่ม โรงเรียนบ้านอำเภอ สพป.ชลบุรี เขต 3
2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านวิชาการ เข้าร่วมประกวด นางสาวฤณลภฤศ ถวิลคำ โรงเรียนวัดสุทธาวาส สพป.ชลบุรี เขต 3
3 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านวิชาการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นางปริญญา เรือนเงิน โรงเรียนบ้านอำเภอ สพป.ชลบุรี เขต 3
4 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา บูรณาการ ด้านวิชาการ เหรียญเงิน นายภูริภัทร จรูญฉาย โรงเรียนวัดวังหิน สพป.ชลบุรี เขต 3
5 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านวิชาการ เหรียญเงิน นายณัฐกรณ์ ชยุตพงษ์ โรงเรียนวัดมโนรม สพป.ชลบุรี เขต 3
6 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางจรรยา เสมา โรงเรียนชุมชนบ้านช่องแสมสาร สพป.ชลบุรี เขต 3
7 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นางสาวกาญจนา ทิวารัศชัย โรงเรียนบ้านอำเภอ สพป.ชลบุรี เขต 3
8 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านบริหารจัดการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง นางเพชรอำไพ สุขสบาย โรงเรียนบ้านอำเภอ สพป.ชลบุรี เขต 3
9 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมนักเรียน ด้านบริหารจัดการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นายภัทร์กร ศรีเมือง โรงเรียนวัดมโนรม สพป.ชลบุรี เขต 3
10 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง นางเสาวรส สนศิริ โรงเรียนชุมชนบ้านช่องแสมสาร สพป.ชลบุรี เขต 3
11 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านบริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญทอง นายธรรมศักดิ์ นิติธรรม โรงเรียนวัดสุทธาวาส สพป.ชลบุรี เขต 3
12 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น บูรณาการ ด้านบริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางอุบล จรูญศรีโชติกำจร โรงเรียนวัดมโนรม สพป.ชลบุรี เขต 3
13 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นางจารุวรรณ จันทร์กลางเดือน โรงเรียนวัดมโนรม สพป.ชลบุรี เขต 3